Skäggets historia

Du kan inte gå många meter utan att stöta på någon med skägg i dessa dagar. För den som undrar över skäggets historia så kan KB råda bot.
Per Götreks bidrag till skägghistorien är en tunn broschyr på 24 sidor kallat ”Skägget: dess historia från äldsta till närvarande tid, jemte några ord om skägget, såsom skydds-, helso-, och skönhets-medel”. Den gavs ut 1856 till priset av 20 öre. Skriften bygger på en föreläsning som Götrek höll för Carlskrona bildningssällskap.

01xb

Följande skägghistoria skriver Götrek om:

 • Efter 300 f. Kr. började romarna raka sig med hjälp av glödande nötskal eller med ”en af glödgad arsenik och osläckt kalk beredd salva.”
 • Hos den germanska stammen chatterna vågade ingen ung man raka sig förrän han dödat en fiende.
 • Falska skägg förekommer. 1351 blev det i Spanien förbjudet att ha lösskägg.
 • Skägg ansågs på 1500-talet som en tillgång. ”Sålunda förmäles det, att Guvernören öfver Portugisernas Indiska besittning, Goa, Alfons Albuquerque, vanligen kallad den Portugisiske Mars, då han en gång råkade i penningeförlägenhet, blef hjelpt ur denna genom att hos en bankier pantsätta sitt till hälften afskurna skägg.”
 • I början av 1600-talet blev det modernt i Mellaneuropa att bara ha mustasch. Katoliker och protestanter kallade detta ”nya påfund en djefvulens uppfinning.”
 • I början av franska revolutionen blev polisonger populärt bland revolutionärerna.
 • I England blev det lag 1840 för armén att ha mustasch.

Visste ni att skägg både är bra för hälsan och för utseendet?

 • ”Vi hafva hört omtalas, att personer, som varit nära blifva blinda, hafva af läkare fått det rådet, att låta skägget växa, och derigenom äfven ungdgått den hotade olyckan. Allmänt känt är skäggets inflytande på tänderna, att tandvärk ej sällan infunnit sig, att tänderna lossnat och utfallit efter mustaschers, pipskäggs eller polisongers afrakande.”
 • ”Sällan, om någonsin, finner man en rikt skäggbeprydd man, om icke möjligtvis en alltför öfverdådig drinkare, med finnar i ansigtet, kopparnäsa, ansigstros, karbunklar eller de åkommor å ansigtshuden, hvilka man tror härleda från hemorroiders uppstigande åt hufvudet; ty skägget är en tillförlitlig skyddsvakt emot en dylik inqvartering i dess granskap.”

Götrek (1798-1876) är mest känd för att han 1848 gjorde den första svenska översättningen av Det kommunistiska manifestet. Han skrev flera böcker, en del om kommunism men också om juridik och stenografi. 1824 gav han ut ”Tokroligheter” och ”Skägget” får nog anses höra till hans mer lättsamma produktion. Till vardags var han bokhandlare, lärare och förläggare.

Broschyren finns på hyllsignum 46 Fb (Medicin Kosmetik) i en kapsel fylld med äldre skrifter om skönhet.

09xb

Jag hittar en annons för den i Kalmar dagstidning från december 1876. Inklämd mellan medicinska skrifter som utlovar all möjlig förbättring finns ”Skägget.”

kalmar-1871-12-06

”Bayerskt öl som läkemedel” har ej gått att hitta på KB.

Det är lätt att se ned på och göra sig lustig över ”Skägget”, men jag tycker den avslutande meningen om ökad tolerans är fin:

”Ännu har författaren i minne den tid, då man ansågs såsom en Cyniker, det vill säga, som en om sitt yttre alldeles likgiltig menniska, och då man ej kunde finna tillträde till hyfsadt folks sällskap, om man ej visade sig med slät haka. Vi kunna skatta oss lyckliga, att vi upplefvat förändrade åsigter i detta fall, att vi lefva i en tid, då modet, som med en sådan allmakt regerar verlden, att äfven den visaste oftast måste böja sig under dess spira, icke mera är någon mot mannens styrka förrädisk Delila, utan numera med tolerans och hofsamhet, lemnar dem, som härtutinnan förnuftigt vilja följa naturens anvisning, full frihet att behålla sina skägg.”

Skriften finns förutom på KB också på Göteborgs UB och Blekinge museum.

Publicerat i Samlingar | Etiketter , , , , , | 4 kommentarer

Ferlins dikter i praktfull trippel

Diktaren Nils Ferlin, 1898-1961, är flitigt representerad i KB:s samlingar. I tryckta samlingar såväl som i audiovisuella.

1964 utkom verket Dikter med illustrationer av Sven X-et Erixson. Denna kombination av två konstnärer tycks ha varit särskilt inspirerande för svenska bokbindare. I KB:s svenska praktsamling finns tre olika bokband med Ferlins Dikter som inlaga.

 1. Det första bandet är formgivet av Eva Billow. Hässlers bokbinderi har sedan utfört bandet, ett brunt helskinnband med dekor i guld och flera andra färger. Bandet är från 1969
 2. Några år senare beställde KB ett band av Herbert Lindgren (formgivning, René Desmules och Gilbert Bâlé, utförande). Svart helskinnband med skinnapplikationer i färg. Bandet är utfört 1972-73.
 3. Från 1994 är Marlis Eglis millimeterband i papper med skinnskoningar på pärmens nedre och övre kant. Överdragspappret är tillverkat av återanvänt papper.

Det är spännande att se hur ett och samma verk kan ge så olika konstnärliga tolkningar, se exemplet Selma Lagerlöf och Nils Holgersson. Så är fallet även med Ferlins Dikter. Banden skiljer sig åt i material och dekor. Vi gör en jämförelse mellan de tre banden, börjar från utsidan och går inåt:

Kapsel

Konstnärliga bokband har ofta av bokbindaren försetts med ett skydd av något slag, till exempel kapsel, kassett eller fodral. De tre Ferlin-banden har alla pappersöverdrag, vart och ett i starka färger som tar upp någon färg i dekoren. 3. Egli har en pappersdekor i flera färger.

FerlinBillowKapsel

1. Billow

FerlinLindgrenKapsel

2. Lindgren

FerlinEgliKapsel

3. Egli

 

 

 

 

 

Pärm

Endast i ett fall – 3. Egli, har bandet en enklare dekor än kapseln. Pärmarna med det enfärgade grå papperet och skinnskoningar i svart ger ett elegant intryck. Kontrasten är stor mot de, lika vackra, helskinnbanden. På dessa två band syns en färgstark dekor, i tryck – 1. Billow, respektive skinnmosaik – 2. Lindgren.

FerlinBillowPärm2

1. Billow

FerlinLindgrenPärm

2. Lindgren

FerlinEgliPärm

3. Egli

 

 

 

 

 

Rygg

Alla band har skinnryggar med tryckt dekor. 1. Billow har skinn i olika färger.

FerlinBillowRygg

1. Billow

FerlinLindgrenRygg

2. Lindgren

FerlinEgliRygg

3. Egli

 

 

 

 

 

Försätts

Klassiska pappersförsätts förutom på 2. Lindgren som utmärker sig med vinröda försätts i mocka. Färgkoordineringen med resten av bandet är tydlig.

FerlinBillowSignatur

1. Billow

FerlinLindgrenFörsätts

2. Lindgren

FerlinEgliFörsätts

3. Egli

 

 

 

 

 

Inlaga

Inlagan är identisk sånär som på en signumnotering gjord av KB på 1. Billow som också är något beskuren i överkant.

FärlinBillowInlaga

1. Billow

FerlinLindgrenInlaga

2. Lindgren

FerlinEgliInlaga

3. Egli

 

 

 

 

 

Nils Ferlin kan du betrakta och eventuellt köpa i KB:s reception i form av ett vackert bokstöd. Design: Jan Landqvist (bokstod@jlid.se)

FerlinBokstöd

Publicerat i Samlingar | Etiketter , , , , , , , , , | Lämna en kommentar

Recueil des Factums – ett stycke fransk rättshistoria

Kungliga bibliotekets specialsamling Recueil des Factums består av 39 band fyllda med franska rättegångshandlingar, s.k. factums, från 1600- och 1700-talen. Under rubriken ”factum” (eller ”mémoire” som också förekommer) ryms egentligen en ganska brokig skara rättsliga dokument: memorandum, försvar, vittnesutsagor, brev, domar med mera. Det franska nationalbiblioteket (BNF) har som väntat en omfattande samling factums från 1600-talet och framåt, med den stora majoriteten producerad på 1800-talet. Men att även KB:s samlingar innehåller en rik mängd tidiga franska factums – huvudsakligen härstammande från Carl Gustaf Tessins bibliotek* – är troligen mindre känt för de flesta.

IMG_3940

I KB:s årsberättelse från 1915 (s. 28) står det att läsa att samlingen föregående år förtecknades av ”extra biträdet Brulin” i enlighet med det franska nationalbibliotekets katalog över motsvarande samling, dvs. Augustin Cordas Catalogue des factums et d’autres documents judiciaires antérieurs à 1790 (1890-1936, 10 vol.). När Brulin jämförde samlingen mot denna katalog visade det sig dessutom att KB:s samling ”innehåller ett betydligt antal av dessa ’Factums’, som icke finnas i Frankrikes förnämsta bibliotek”.

IMG_3825

Spridda tryck med brett register

Den rättshistoriska bakgrunden till dokumentens tillkomst kan spåras till att advokater i Frankrike successivt uteslöts ur den juridiska processen genom två kungliga förordningar, l’ordonnance de Villers-Cotterêts (1539) och l’ordonnance de Saint-Germain-en-Laye (1667). Det innebar i praktiken att advokaten fråntogs möjligheten att muntligen företräda den anklagade inför rätten. På så vis uppstod ett behov av skriftliga redogörelser av fakta, factums, författade i syfte att påverka domslutet positivt. Ur detta behov växte sedan en heterogen textgenre av försvars- och smädeskrifter fram, där såväl advokater som tvistande parter och vittnen kunde fatta pennan. Stilistiskt kan texterna därmed variera ganska kraftigt, från den juridiska retorikens sakliga argumentation till den mer eller mindre ogenerat subjektiva inlagan.

Men bruket av dessa texter, liksom deras med tiden tilltagande popularitet, är också intressant ur ett mediehistoriskt perspektiv. Till en början rörde det sig om handskrivna dokument, enbart ämnade för bruk inom rättssalen. Under 1600-talet blev det allt vanligare att trycka och mångfaldiga factums för att närstående och en intresserad allmänhet skulle kunna följa med i processerna, men det var först under l’Ancien Régimes sista decennier (tiden alldeles före revolutionen) som rättsfall systematiskt började publiceras för den läsande allmänheten.

Skrifterna fick stor spridning, skulle produceras snabbt och blev en god affär för många tryckare. De utgjorde med andra ord ett viktigt opinionsbildande medium i en socialt och politiskt omvälvande tid; ett medium som märkvärdigt nog fortsatte att nyttjas genom hela 1800-talet, trots tidningarnas växande roll och trots att advokater i Frankrike återfick befogenheter att plädera i rätten. Allmänhetens intresse för rättsfallen (i synnerhet om de berörde förnämt folk och kända affärer) lär också ha påverkat texternas uttryck. Målet hade alltid varit att övertyga, men inför en utvidgad läsekrets med kraft att sätta press på makten blev det förstås särskilt angeläget att framkalla känslor och engagemang hos läsarna. Rättsfallen kan därför vara relevanta studieobjekt även ur en litterär synvinkel.

IMG_3929

Några nedslag i samlingen

För att enbart nämna ett par exempel ur KB:s samling factums kan man här bland annat ta del av en större mängd dokument – däribland en brevsamling – rörande den högljudda rättsprocessen kring jesuiten Jean-Baptiste Girard och den unga Catherine Cadière, en andlig lärjunge med dragning åt mysticism. Girard anklagades för att på olika sätt ha utnyttjat Cadière, som i sin tur anklagades för häxeri (se band 21). Processen, som ägde rum 1731, drevs på av en uppeldad allmänhet och kom att få symbolisk betydelse i de ideologiska stridigheterna mellan jesuiter, jansenister och intellektuella.

Det tryckta ordet var i 1700-talets Frankrike underkastat hård censur, vilket givetvis påverkade både författare och tryckare. I denna kontext kan det vara intressant att läsa tryckaren och bokhandlaren Claude-François Jores polemiska skrift riktad mot Voltaire, där han kräver författaren på ekonomisk ersättning. Detta efter att Jore tryckt ett flertal av Voltaires skrifter anonymt, anhållits för att klandestint ha utgivit hans Lettres philosophiques (1733) och slutligen berövats sin yrkestitel. Jores Mémoire… contre le sieur François-Marie de Voltaire (1736) hittas tillsammans med Voltaires svar i band 36.

IMG_3773

Kanske kan det vara passande att avsluta med en skrift av mer anekdotisk karaktär? Det factum som syns här ovan, från mitten av 1700-talet, är signerat en Mademoiselle Petit, dansös vid Parisoperan, som efter osedlighetsanklagelser uteslöts ur truppen. Det är med ett ganska konstlat språk som Petit söker upprätta sin heder. I första paragrafen kan man läsa denna odysseiskt klingande mening:

Jag är den dansös som enligt utsago ertappades under Operans scen så som Venus & Mars avslöjades i Vulcanus nät inför den samlade Olympens ögon.

Lite väl konstlat kanske, för det rör sig sannolikt om en satirisk text skriven av pjäsförfattaren Abbé de La Marre. Texten återkommer, bland annat, i dennes Œuvres diverses (1763). ”Mlle Petits” inlägg, som jag slog upp av ren tillfällighet, håller som dokument förvisso inte för granskning, och blir därmed av mindre värde för den rättshistoriska forskningen. Men underhållningsvärdet är desto större! Och texten – som finns i band 39 – kan tjäna som exempel på genrens popularisering, kommersialisering och släktskap med den litterära produktionen under denna tid.

Den som vill söka i samlingen använder KB:s äldre kortkatalog plåten. Som specialsamling hittas den inte under sitt ämnessignum (127 Juridik) utan under sin specifika beteckning 288 Te 1 Tessin, C.G.: Recueil des factums i den systematiska katalogen för specialsamlingar. Korten är ordnade alfabetiskt efter den berörda parten. Längst ner syns uppgift om band- och sidnummer, samt motsvarande uppgifter i BNF:s katalog om nämnda factum återfinns där.

mazarin

*   För den som vill läsa mer om C. G. Tessin och andra boksamlare som har berikat KB:s samlingar rekommenderas Sten G. Lindbergs Givarna gjorde biblioteket : några 1600- och 1700-talssamlingar som bildar huvuddelen av Kungl. bibliotekets äldre litteratur (särtryck ur Biblis, 1976).

Källor:

Corda, A. Catalogue des factums et d’autres documents judiciaires antérieurs à 1790. T. 1-10 (1890-1936)

Fleuriaud, G., ”Le factum et la recherche historique contemporaine. La fin d’un malentendu?”, Revue de la BNF 1/2011 (n° 37) , p. 49-53 

Kungl. bibliotekets årsberättelse, 1915 (vol. 1913-18)

Maza, Sarah C. Private lives and public affairs: the causes célèbres of prerevolutionary France (1993)

Recueil des factums., T. 1-39 (1660-1780)

Publicerat i Samlingar | Etiketter , , , , , , | Lämna en kommentar

Månadens förstaupplaga: Aniara

Månadens förstaupplaga här på bloggen är Harry Martinsons Aniara. En revy om människan i tid och rum som gavs ut av Bonniers förlag 1956. Nobelpristagarens berömda verk består av 103 sånger och utspelar sig i rymden ombord en farkost som evakuerar människor från jorden som är förstörd av miljökatastrof och kärnvapenkrig.

KB:s pliktexemplar av Aniara

Aniara pliktlevererades till KB för ganska exakt 60 år sedan. Förstaupplagan finns i två exemplar, båda bundna i röd klot, i KB:s samling av svenska monografier – årgång 1956, kvartoformat, signum skönlitteratur. Böckerna är välbevarande och utlåningsstatistiken som börjar år 2000 visar endast ett par lån.

AniaraPliktex2

Pliktexemplar A och B av Aniara, bundna i röd klot

AniaraPliktex

Band och inlaga är i gott skick

AniaraUpplagor

Aniara har utkommit i flera tryckningar och upplagor, här några exempel från 1958.

Från Harry – dedikationer i specialsamlingar

Berömda verk av Aniaras dignitet har en tendens att dyka upp på många ställen i samlingarna. I två av KB:s specialsamlingar, närmare bestämt i två donerade boksamlingar, finns förstaupplagan av Aniara med handskrivna dedikationer från författaren tillsammans med en tecknad maskros.

Pär Lagerkvists boksamling: ”Till Pär från Harry”. Obundet exemplar av förstautgåvan.

AniaraFramAniaraTillPärAniaraBak

Dag Hammarskjölds boksamling: ”Till Dag från Harry”. Rött halvskinnband med pärmar överdragna med marmorerat papper.

AniaraDagExlibrisAniaraTillDag

Praktband

Vad kan vara mer inspirerande än ett rymdepos? I KB:s praktsamling av vackra bokband finns Aniara dubbelt representerad.  Eva Billow har komponerat ett blått helskinnband dekorerat med guldprickar i olika storlekar. Bandet är utfört på Hässlers bokbinderi 1969. En mer experimentell tolkning ser vi hos Manne Dahlstedt med en häftning på stålringar och pärmar av hålad plåt. Bandet var utställt på KB 1998.

AniaraBillow

Band: Eva Billow

AniaraDahlstedt

Band: Manne Dahlstedt

 

 

 

 

 

Nyfiken på texten? Aniara finns som e-text hos Litteraturbanken.

Publicerat i Samlingar | Etiketter , , , , , , , , , , | Lämna en kommentar

Kulturnatt på KB – vad var det vi fick se?

Den 23 april firade vi Kulturnatt på KB och visade bland mycket annat bokband i tre montrar. Men vad var det vi visade? Här kommer facit, på begäran!

Kulturnatt1400,1500Monter 1

1400-talet

1. Lädersnittband
Medeltida lädersnittband av den så kallade Lädersnidaren från Kremsmünster, Österrike, i början av 1400-talet. Lös pärm, inlagan saknas.
Bandet köptes från Sandbergs antikvariska bokhandel 1965.

2. Gotiskt band
Bibeln i skinnband med blindtryckt gotisk dekor; frampärm: granatäpplen, blommor och linjer, bakpärm: drakar, blad och krukorgranatäpplen. Bokens rygg saknar skinn vilket gör att bokbandets struktur/häftning är synlig. Tyskland.
Proveniens: Sven Jacobi.
Bibeln. Latin. 1487 Biblia latina cum postillis Nicolai de Lyra et additionibus Pauli Burgensis. Nürnberg, 1487

1500-talet

3. Reformationsband
Reformationsband av svinskinn, dekorerat med rullstämplar. (blommor, blad, porträttmedaljonger). Bandet har tillhört drottning Kristina och är märkt med ämnesbokstaven Q som i Kristinas bibliotek stod för juridik.
Torres, De hierarchicis ordinationibvs… 1569

4. Grolierband
Frankrike. Jean Grolier, 1479–1565, var fransk generalskattmästare och stor boksamlare. Grolier lät binda sina böcker i Italien och Frankrike i skinnband med den karakteristiska geometriska arabeskdekoren. Många böcker bär texten: Io. Grolierii et amicorum (lat. ’Groliers och hans vänners bok’), Liksom många av Groliers böcker är denna inlaga tryckt av Aldus Manutius i Venedig.
Detta band har funnits i Adam Horns ägo på 1700-talet. KB har fyra grolierband.
Castiglione, Baldassare, 1478-1529 Il libro del cortegiano del conte Baldesar Castiglione. Venetia, 1533.

5. Sexlingsband
Ett sexlingsband är bundet så att det kan öppnas på sex olika sätt. Var och en av de sex böckerna i detta band kan således läsas för sig.
Pärmarna i skinn är dekorerade i hörn- och mittstil. Målat och ciselerat guldsnitt.
Bandet är från sent 1500-tal och kommer Roggebiblioteket i Strängnäs.
1. Huberinus, Caspar Betbüchlein und kurzer Auszug aus der heiligen Schrifft … Dresden, 1577.
2. Leonhart Werner, Der Seelen Schatz. Franckfurt an der Oder, (1558?)
3. (Luther, Martin, Der kleine Catechismus. Dresden, 1579
4. Morgen unnd Abendts Gebete sampt einem Vater unser… . Dresden, 1553
5. Betbüchlein für allerley gemein anligen… . Franckfurt an der Oder, (u. å.)
6. Passio unseres Herrn Jhesu Christi… . Franckfurt an der Oder, 1573

Kulturnatt1600,1700

Monter 2

1600-talet

6. Husgavelstil
Praktfullt exempel på den engelska husgavelstilen av Roger Bartlett (1633-1712), kungens bokbindare i Oxford, 1670-talet. Ornament: tulpaner, blomstänglar och manshuvud i profil.
Bandet är eventuellt ett dedikationsband till Hedvig Eleonora.
Columbus, Samuel, Den bibliske werlden. Stockholm, 1674

7. Broderat textilband
Detta vackra band hör till de bäst bevarade och mest praktfulla i sitt slag. Blomstermotiven är broderade med schattersöm i silver och lysande färger. Snitten är rikt dekorerade, målade i guld och andra färger samt ciselerade. På framsnittet ses hoppets symbol, en kvinna med ett ankare.Bandet kan ha tillhört Hedvig Eleonora, det finns en tryckt dedikation till henne i ett av de sammanbundna verken.
Avenarius, Christelige böner för hela christenhetens ständer…, 1669

1700-talet

8. Textilband
Textilband i sidendamast där mönstret framträder vitt i vitt. Inlagan har en tryckt dedikation till Gustav III och hans pärmexlibris pryder frampärmen. Guldsnitt, kopparfärgade försätts. Stil: rokoko. Sverige
Trozelius, Clas Blechert, Samlade rön om äldre och nyare mynt, Lund, 1777

9. Spetsmönster/dentelle
Rött skinnband med guldtryckt spetsmönster (dentelle) och lilla riksvapnet i oval av grön marokäng, blå sidenförsätts. Pärmexlibris: BIBLIOTHEKET PÅ DROTNINGHOLM.
Presentband till Gustaf III under dennes Paristid. Bokbindaren är troligen Nicolas-Denis Derome (1731-1790). Frankrike
Rochon de Chabannes, Le jaloux. Comédie en cinq actes. Paris, 1785

10. Pappersband
Brokadband från mitten av 1700-talet. Papperet är tryckt i klara färger.
Grönt, gult, lila, orange, guld och brunt färgtryckt helpappersband, slät rygg, oskuren, obearbetade försätts. Ornament: blommor. Sverige
Richardson, Jacob, Hallandia antiqua & hodierna. Stockholm. Del 2. 1753.

Kulturnatt1800,1900

Monter 3

1800-talet

11. Polykromt band
Blått helskinnband med skinnmosaiker i olika färger samt guldtryck. Gult kapitälband av tråd, gult märkband, guldsnitt, gula sidenförsätts.
Samtida franskt presentband till Oscar I med en dedikation från författaren på frampärmen.
Bandet är signerat Simier (René Simier, 1772-1843) och bundet i Paris på 1830-talet. Frankrike
Daumont, Voyage en Suède Tome 1, Paris, 1834

12. A la grecque-band
Grönt skinnband med a la grecque-dekor i guldtryck, bundet av Johan Carl Caloander (1758-1833), Stockholm.
Proveniens: Gustav IV Adolf.
Gustav III, kung av Sverige, 1746-1792 Collection des écrits politiques, littéraires et dramatiques de Gustave III…[Del 1], Tome I. Stockholm,1803

1900-talet

13. Jugendband av Gustaf Hedberg
Skinnband med mosaiker och guldtryck i romantisk jugendkomposition. Bandet är utfört av hovbokbindare Gustaf Hedberg (1859-1920), runt år 1900. Hedberg var en föregångare för det konstnärliga bokbandet i Sverige. Bl.a. samarbetade han med konstnärer och formgivare som Olle Hjortzberg, Arthur Sjögren och Alf Wallander för olika banddekorer. I KB:s Hedbergssamling finns skisser till ett systerband till detta band, med en annorlunda rosa blomma. Skisserna är utförda av Gunnar G:sson Wennerberg.
Inlagan är en handskrift, ett poesialbum, av Eric von Rosen till hustrun Mary.
Rosen, Eric von, Till min älskade Mary. c:a 1900.

14. Band i Fiskskinn av Ingeborg Börjeson
Bokband i fiskskinn av Ingeborg Börjeson (1890-1976), född i Danmark, verksam i Paris under mellankrigstiden, senare verksam i Sverige.
Skinnbristen under mellankrigstiden krävde nya lösningar. Bokbindarna experimenterade med bl. a. fiskskinn. Detta band är bundet i marulk under Börjesons paristid på 1930-talet.
Ingeborg Börjeson är också känd för sina marmorerade papper.

15. Franska skolan – Herbert Lindgren
Herbert Lindgren (1919-1987) var bokformgivare på Bonniers under 1960- och 70-talen. Han var också en av Sveriges främsta bokbindare, inspirerad av fransk design. Banden till Gunnar Ekelöfs triptyk är komponerade av Lindgren och utförda efter dennes skisser av René Desmules och Gilbert Bâlé i Paris 1971-72. Den beställdes av KB med anslag från Patriotiska sällskapet. Mörkblått helskinnband (kalv), slät fast rygg, guldsnitt, orange mockaförsätts, orange kapitälband av tråd. Ornament: granatäpple, kvinnokön
Till varje band hör en chemise (skyddsfodral). En kapsel omsluter alla tre banden.
Ekelöf, Gunnar, 1907-1968 Sagan om Fatumeh : [dikter] / Gunnar Ekelöf Stockholm : Bonnier, 1966

Publicerat i Samlingar | Etiketter , , , , | Lämna en kommentar

Kulturnatt på KB

På lördag den 23 april är det Kulturnatt på KB. Musik, filmer, visningar, föredrag, mikrofilm – och en unik möjlighet att se 15 av KB:s vackraste och mest spännande bokband från 1400- till 1900-talet. Välkomna!

KulturnattBokband

Publicerat i Samlingar | Etiketter , , | Lämna en kommentar

Extremer på bokhyllan

Genomsnittsboken på KB är 2,5 cm tjock och mäter grovt skattat 24 x 19 cm. Men omväxling förnöjer, även på bokhyllan. KB har trots allt 2,9 miljoner böcker, och vad vore samlingarna utan sina extremer?

Extremt liten

Världens minsta bok, enligt egen utsago. Den här lilla polyglotten (det vill säga flerspråkiga boken) med bönen Fader vår på sju olika språk, mäter endast några millimeter och är placerad tillsammans med ett förstoringsglas i ett etui. På insidan av etuiet kan man läsa ”Das kleinste Buch der Welt mit dem Inhalt ”Das Vater Unser” in 7 Sprachen” . Boken saknar både tryckort och tryckår (av utrymmesskäl får man förmoda).

Fader vår miniatyr

 

Extremt stor

De allra största böckerna måste av utrymmes- och bevarandeskäl ligga ned på hyllan och går under formatbeteckningen liggfolio.

Här är ett fint flerbandsverk om Pompeiji av Niccolini från 1854-1890:
Le case ed i monumenti di Pompei disegnati e descritti. Varje volym mäter 63 x 45 cm och är knappa decimetern tjock.
Stor fyra

Att lyfta en sådan bjässe ur hyllan är en specialoperation i sig, jag rekommenderar en insatsstyrka på minst två personer. Uppslagen mäter boken drygt 90 cm så vill man studera detta verk och dess vackra illustrationer krävs en rejäl skrivbordsyta. KB:s Specialläsesal har utrustningen som krävs.

Stor frampärmStor breddStor höjd

Extremt gammal

Den första bok som trycktes i Sverige är som bekant Dialogus creaturarum et moralizatus från 1483. Den bok som visas här nedan är dock ännu äldre och har även den svensk anknytning; tryckt i Nürnberg 1481 med texter av heliga Birgitta – Die Burde der Welt.

Birgitta träsnitt

 

Så här skriver Klemming om verket i Sveriges bibliografi 1481-1600:

”Denna lilla, ytterst sällsynta bok, som är en öfversättning af
Onus Mundi – ett utdrag ur Birgittas revelationer –, är sannolikt
den äldsta tryckta skrift, som tillhör Sveriges literaturhistoria. Kgl.
Bibliotekets exemplar är utmärkt vackert, prydt med röda, målade
initialer, paragrafer etc, alldeles som i samtida handskrifter.

Extremt utstyrd

Många böcker i samlingarna är av enkelt snitt, t ex biblioteksbanden. Andra tar ut svängarna ordentligt. Ett exempel är C. A. Lundbergs mästarprov från 1863. Lundberg har med detta band velat visa allt sitt hantverkskunnande och skicklighet och resultatet är ett band som sticker ut, på flera sätt. Till att börja med är boken mycket stor, en så kallad liggfoliant.

Utstyrt frampärm

Färgvalet är ovanligt; lila skinn med accenter i svart, grönt och guld. Pärmarna är uppbyggda i plastik, alltså med tredimensionell effekt. De är rikt dekorerade; stämplade, målade, förgyllda, ornerade. Små beslag av metall skänker extra glans och hörnbeslagen som bär upp hela bandets vikt vid liggande förvaring är lustigt nog gjorda av infattade pärlor. På bakpärmen har en pärla mycket riktigt gått sönder. Inlagan är Fidanzas Recueil de têtes choisies de personnages illustres från 1785.

Utstyrt teteUtstyrt reliefUtstyrt dekor

Extremt omtryckt – och omtyckt

En del böcker utkommer en enda gång och aldrig mer. Andra har turen att bli så omtyckta att de trycks om och om igen, uppdateras och ges ut i nya upplagor. Ett sådant exempel är Tryggve Gulbranssens Det blåser från Dödingfjäll. I en äldre samling av svenska romaner räknar jag till hela 34 upplagor. Med den 34:e upplagan från 1944 hade man kommit upp i 36 500 tryckta exemplar. Förlaget ber nästan om ursäkt för framgången i ett citat på baksidestexten:

””Talet om att Björndalsböckernas framgång i norden tyder på dålig smak, är dumt snobberi. Den stora allmänheten har rätt att välja den litteratur den behagar, och väljer den aldrig sämre än i fallet Gulbranssen, så kan man vara glad. Trygve Gulbranssen menar något med sina böcker, och man är glad åt hans framgång. Han förtjänar den.”(Carl Larsson i By i Gefle Dagbl.)”

Gulbranssen upplagor

Gulbranssen 34e uppl 1944Gulbranssen frampärmGulbranssen bakpärm

Publicerat i Samlingar | Etiketter , , , , , , , , , | Lämna en kommentar

Månadens förstaupplaga: Oxygen och Aromasia

Vi lever i dystopiernas tid. De framtidsvisioner som porträtteras i litteraturen och på filmduken är ofta mörka och dystra. Det kan då vara skönt att hitta en bok där framtiden beskrivs i lite ljusare toner. Oxygen och Aromasia : bilder från år 2378 av Claës Lundin kom ut 1878 och anses vara Sveriges första science fiction-roman.omslag_liten

WP_20160329_003Claës Lundin var journalist och författare och mest känd för sina stockholmsskildringar. Han gav bland annat ut Gamla Stockholm : anteckningar ur tryckta och otryckta källor tillsammans med August Strindberg.

WP_20160316_010

Kurd Lasswitz roman Bilder aus der Zukunft är förebilden till Oxygen och Aromasia.

Även i Oxygen och Aromasia är det Stockholm som skildras men istället för det gamla Stockholm är det här ett Stockholm långt in i framtiden. Författaren har begett sig ända till år 2378. Det finns en tysk förebild till romanen vilket redovisas i början av boken.  Lundin har dock skrivit ett självständigt verk. De tekniska framstegen, de olika uppfinningarna som var så populära i de tidiga science fiction-romanerna, har han lånat från förebilden. Men det som gör hans roman unik, stockholmsskildringen och samtidssatiren, är hans eget verk. Han använder romanen för att föra fram sina egna liberala idéer och i hans framtida Sverige är jämställdheten mellan könen total. En åsikt som förmodligen inte delades av hans vän Strindberg. Boken är fortfarande läsvärd och rekommenderas varmt.

WP_20160316_001

Kungliga bibliotekets exemplar av Oxygen och Aromasia är inbundet i ett fint biblioteksband från Hedbergs bokbinderi.

 

WP_20160316_013

Här på sin plats på hyllan.

 

 

Om du vill läsa boken finns den som gratisresurs både hos Projekt Runeberg och Litteraturbanken.

tumblr_n8d25yCMha1tfhw70o1_r2_500Sam J. Lundwall, vars insatser för klassisk science fiction i Sverige knappast kan överskattas, har gett ut boken på nytt i bearbetad upplaga dels 1974 på Lindqvist förlag och sedan på egna förlaget Lundwall Fakta och fantasi 1994. Då med ett vackert omslag av konstnären O.A., Oskar Andersson.

 

Publicerat i Samlingar | Etiketter , , , , , | Lämna en kommentar

ALMA-priset 2016 går till Meg Rosoff

Idag kl 13 på KB tillkännagav ALMA-juryns ordförande Boel Westin att årets mottagare av Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne är den amerikanska, Londonboende författaren Meg Rosoff. Motiveringen lyder: Meg Rosoffs ungdomsböcker talar till både känsla och intellekt. På en gnistrande prosa skriver hon om människans sökande efter mening och identitet i en besynnerlig och bisarr värld. Hon lämnar aldrig läsaren oberörd. Ingen bok är den andra lik i detta modiga och humoristiska författarskap. Meg Rosoff (f. 1956) debuterade som författare vid 47 års ålder och har gjort sig känd för att överskrida såväl genrer som köns- och ålderskategorier. Rosoffs reaktion när hon meddelades om att hon hade fått priset var: ”Now… Oh my god, that’s amazing!”

På KB finns följande verk av Meg Rosoff:

WP_20160405_003      WP_20160405_005      WP_20160405_007
Sv2005 2383                         Sv2008 760                                 Sv2010 9053

WP_20160405_009      WP_20160405_013
Sv2013 5731                                       Sv2014 6973

Vi på bloggen om samlingar och bevarande önskar vinnaren ett gott och gammalt hederligt grattis!

Läs mer om årets pristagare

Publicerat i Samlingar | Etiketter , , , , , | Lämna en kommentar

April, april! – Om en bok som luras

Alla böcker är inte vad de ser ut att vara. Bland tusen och åter tusen vackra bokband i samlingarna finns det ett som tjusar och lockar KB:s internationella vänkrets mer än andra. Frågor om denna bok dimper med viss regelbundenhet ner i e-postlådan; är ryggen falsk, vilka mått har inlagan och hur gjorde de egentligen för 400 år sedan? En del frågeställare blir så fascinerade av bandet att de försöker återskapa det och skickar ibland bilder på resultatet. Det gillar vi!

Boken är en riktig lurifax från sent 1500-tal. Den har frampärm och bakpärm men ingen rygg. Runt kanterna syns enbart fyra förgyllda och dekorerade snitt. Hur är det möjligt?

Sexling

Jo, luringen i fråga är inte en utan hela sex böcker! De överlappar varandra och har bundits samman på ett intrikat sätt för att ge illusionen av en enda bok. Vi kallar den sexling eller sexlingsband. Jämför med det vanligare tvillingbandet, där två volymer delar bakpärm/frampärm. Sexlingsbandet kan alltså öppnas på sex olika sätt:

Sexling6Sexling5Sexling4Sexling3 Sexling2Sexling1

Temat för skrifterna innanför pärmarna är teologi. Läs mer och se fler bilder på KB:s flickr. Läs även Karin Wijkströms artikel Sexlingar och andra kuriositeter. Kring två förut obeskrivna sexlingsband i svenska bibliotek, Bokvännen, 1976: 1-2

Här är ett par trevliga exempel på den uppmärksamhet bandet har fått, komplett med animationer, från Colossal och Fedrigoni Club.

Ja, det här var en alldeles sann historia. Men du hängde väl med förra året den 1 april när vi presenterade Kosmetikasamlingen (eller crème de la crème som den interna benämningen sades vara…)?

 

 

 

Publicerat i Samlingar | Etiketter , , , , , , , , , | Lämna en kommentar